PM 10, PM 4, PM 2,5, PM 1

PM 10, PM 4, PM 2,5, PM 1

Najczęściej spotykaną klasyfikacją ze względu na wielkość cząstek stałych jest:

  • PM1 – frakcja zawierająca cząstki o średnicy do 1,0 µm pobierane z 50% skutecznością z użyciem przyrządów do pobierania frakcji PM1 lub jako frakcja zawierająca cząstki o średnicy aerodynamicznej równej lub mniejszej niż 1,0 µm;
  • PM2.5 – mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 μm znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu, w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów, frakcja niebezpieczna dla układu oddechowego (dociera do pęcherzyków płucnych) i układu krążenia (przenika do naczyń krwionośnych i krwiobiegu)
  • PM4 – frakcja respirabilna, udział masowy cząstek frakcji wdychanych docierających (wnikających) aż do bezrzęskowych dróg oddechowych;
  • PM10 – mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 10 μm znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu, w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów, frakcja szkodliwa dla oczu (spojówki) i układu oddechowego (nos, gardło, płuca)
  • TSP – całkowity pył zawieszony, czyli wszystkie aerozole, o średnicy cząstek zarówno poniżej jak i powyżej 10 µm.