PM 10, PM 4, PM 2,5, PM 1

PM 10, PM 4, PM 2,5, PM 1

Najczęściej spotykaną klasyfikacją ze względu na wielkość cząstek stałych jest: PM1 – frakcja zawierająca cząstki o średnicy do 1,0 µm pobierane z 50% skutecznością z użyciem przyrządów do pobierania frakcji PM1 lub jako frakcja zawierająca cząstki o średnicy aerodynamicznej równej lub mniejszej niż 1,0 µm; PM2.5 – mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 μm znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu, w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów, frakcja niebezpieczna dla układu oddechowego (dociera do pęcherzyków płucnych) i układu krążenia (przenika do naczyń krwionośnych i krwiobiegu) PM4 – frakcja respirabilna, udział masowy cząstek frakcji wdychanych docierających (wnikających) aż do bezrzęskowych dróg oddechowych; PM10 – mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 10 μm znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu, w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów, frakcja szkodliwa dla oczu (spojówki) i układu oddechowego (nos, gardło, płuca) TSP – całkowity pył zawieszony, czyli wszystkie aerozole, o średnicy cząstek zarówno poniżej jak i powyżej 10...
Rodzaje aerozoli

Rodzaje aerozoli

Rodzaje aerozoli: sól morska, fragmenty roślin, drobiny piasku, pyły (wulkaniczny), sadza, popioły, azotany, siarczany, związki organiczne i nieorganiczne. Ze względu na wielkość aerozole atmosferyczne można podzielić na: aerozole drobne klasę akumulacji aerozole...
Aerozol

Aerozol

Aerozole to zanieczyszczenia atmosferyczne. Są to małe cząstki stałe lub ciekłe, które powstają w sposób naturalny, a także w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Przykłady: dym z pożarów lasów, pył wulkaniczny, zanieczyszczenia z fabryk, sole morskie, które przemieszczają się w formie cyklonów, drobiny piasku wywiewane z suchych terenów, których największe skupiska znajdują się nad Saharą. Ze względu na wielkość, rodzaj i lokalizację, aerozole mogą schładzać lub ocieplać powierzchnię ziemi. Również hamują lub inicjują tworzenie się chmur, w niektórych przypadkach mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Występowanie oraz ilość aerozoli ulega zmianie w zależności od pory...