Aerozole, mierniki zapylenia, pył zawieszony?

Zanieczyszczenie powietrza

Obecność w dolnej warstwie atmosfery substancji stałych, ciekłych i gazowych w ilościach i rodzaju przekraczających dopuszczalne stężenia, czyli w ilościach nie tylko uciążliwych dla człowieka, czy też wywierających niekorzystny wpływ na jego zdrowie, ale także...

Odpylanie

Czynność polegająca na usunięciu pyłów zawieszonych w gazach przemysłowych, spalinowych i w powietrzu.

Cyklon odpylający

Stanowi najbardziej rozpowszechniony rodzaj odpylaczy. Wykorzystano w nim zasadę działania siły odśrodkowej do oddzielania ziaren ze strugi zawirowanego gazu. Podczas ruchu spiralnego na ziarna pyłu oddziałuje siła odśrodkowa, która powoduje ich przemieszczanie się ku...

Lotne Związki Organiczne (VOC)

Grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności: z łatwością przechodzą w postać gazu lub par charakteryzują się niską rozpuszczalnością w wodzie i wysoką prężnością par ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach...

Licznik cząstek

Wykorzystywany do oceny czystości powietrza. Działa na innej zasadzie niż pyłomierz – nie może być stosowany do pomiaru zapylenia w środowisku.. Zlicza ilość cząstek o określonej wielkości w analizowanym powietrzu. Najczęściej stosowany w tzw. clean-room –...

Metoda wagowa

Metoda wagowa polega na oznaczeniu zawartości składnika na podstawie masy strąconego osadu. osad musi być osadem czystym suchym lub wyprażonym np. : oznaczenie zawartości pyłu całkowitego, oznaczenie zawartości pyłu respirabilnego, oznaczenie frakcji PM10 (wagowy...

Metoda referencyjna

Metoda badań, która zawiera następujące elementy: pobranie próbki, przygotowanie próbki, pomiar, analiza danych, kryteria akceptacji. Dzięki tej metodzie uzyskuje się teoretycznie dokładne i powtarzalne pomiary dla analizowanego medium. Wynik z tej metody stanowi...

Zapylenie

Zapylenie to wielkość fizyczna, która równa jest ilości pyłu zawieszonego w 1 m3 przyziemnej warstwy powietrza. Inaczej ujmując jest to zanieczyszczenie gazu lub mieszaniny gazów niewielkimi cząstkami ciał stałych nazywanych...

Smog

  Nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka,a także niekorzystnymi naturalnymi zjawiskami atmosferycznymi: znaczna wilgotność powietrza (mgła) i brak wiatru.Nazwa „smog”...

Frakcje pyłu

Klasyfikacja pyłów i włókien ze względu na wymiary pyłu: pył całkowity – wszystkie cząstki zawarte w określonej objętości powietrza pył respirabilny – część masy pyłu całkowitego wdychana przez nos i usta o średniej wartości średnicy aerodynamicznej 3,5 ±...

Ochrona przed krystaliczną krzemionką

Co to jest krystaliczna krzemionka? Krystaliczna krzemionka jest podstawowym składnikiem gleby, piasku, granitu i wielu innych minerałów. Kwarc jest najbardziej rozpowszechnioną formą krystalicznej krzemionki. Krystobalit i trydymit to dwie inne formy krystalicznej...

PM 10, PM 4, PM 2,5, PM 1

Najczęściej spotykaną klasyfikacją ze względu na wielkość cząstek stałych jest: PM1 – frakcja zawierająca cząstki o średnicy do 1,0 µm pobierane z 50% skutecznością z użyciem przyrządów do pobierania frakcji PM1 lub jako frakcja zawierająca cząstki o średnicy...

Miernik zapylenia

Pyłomierz służy do monitorowania stężeń pyłu w gazach odlotowych wykorzystujących metody optyczne oraz tryboelektryczną. Jest przeznaczony do pomiaru koncentracji drobnych zanieczyszczeń w powietrzu.

Rodzaje aerozoli

Rodzaje aerozoli: sól morska, fragmenty roślin, drobiny piasku, pyły (wulkaniczny), sadza, popioły, azotany, siarczany, związki organiczne i nieorganiczne. Ze względu na wielkość aerozole atmosferyczne można podzielić na: aerozole drobne klasę akumulacji aerozole...

Aerozol

Aerozole to zanieczyszczenia atmosferyczne. Są to małe cząstki stałe lub ciekłe, które powstają w sposób naturalny, a także w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Przykłady: dym z pożarów lasów, pył wulkaniczny, zanieczyszczenia z fabryk, sole morskie, które...